کارمندان ارشد جهانی

گراهام کوتوریه بیش از 12 سال تجربه برنامه نوآورانه را به نقش خود به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور منتقل می کند. وی دارای تجربه گسترده ای در زمینه اجرای برنامه ها در سراسر آفریقا و آسیای جنوبی است و استراتژی رشد و گسترش جغرافیایی EAI را هدایت کرده است.
ادامه مطلب


گراهام کوتوریه

معاون اجرایی رئیس جمهور
ایالات متحده