نیجر

پروژه ها

تحقیق و منابع

تحقیق در مورد استفاده از رسانه های جدید توسط جوانان در بورکینا فاسو ، چاد و نیجر

صداهای برای صلح: یافته های مطالعه شنوایی

مزایا و محدودیتهای رویکرد "طیف کامل" در ارتباطات برای توسعه (C4D)

مشاهده همه تحقیقات و منابع