مزایا و محدودیتهای رویکرد "طیف کامل" در ارتباطات برای توسعه (C4D)

این منبع با ارزش برای ارتباطات برای متخصصان توسعه قصد دارد تا بحث را در مورد تعمیق ارتباط برای عمل و ترویج تحولات مثبت اجتماعی تحریک کند.

به عنوان یک نقشه برای طراحی ارتباطات برای مداخلات توسعه ، رویکرد تمام طیف یک روش تفکر را ارائه می دهد ، که می تواند بر نحوه بسیج و استفاده از منابع ، اعم از انسانی و سرمایه تأثیر بگذارد. ترکیبات بی نهایت وجود دارد که می توان آنها را برای طراحی و اجرای ارتباطات خلاقانه و فراگیر برای مداخلات توسعه به کار برد.”- دکتر کارن گرینر

این مقاله مفاهیم متخصصان ارتباطات را برای نشان دادن مزایا و چالشهای رویکرد "طیف کامل" ارائه می دهد. نویسنده قصد دارد تأمل و بحث را در مورد آنچه كه به معنای گسترده تر و عمیق تر شدن است وقتی به ما ارتباط می دهیم برای ایجاد الهام از عمل و ترویج تحول مثبت اجتماعی در جوامع دعوت كنیم. توسط طراحان ، مجریان و پژوهشگران مداخلات ارتباطی (و مورد استفاده قرار گیرد) مفید و مفید باشد. این مقاله با در نظر گرفتن حوزه های خدمات و مواد ، دیدگاههایی را در مورد طراحان مداخله C4D در مورد استفاده از رویکرد طیف کامل ارائه می دهد که فرآیندهای تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی آنها را آگاه می کند. برای پزشکانی که منابع لازم را برای رفتن به "طیف کامل" (یا طیف کامل تر از آنچه قبلاً برنامه ریزی شده بود) داشته باشند ، این منبع استدلال می کند که هرچه جوامع بیشتر مشغول و الهام بخش باشند ، احتمال تغییر آنها در جوامع خود بیشتر است. و هرچه تغییرات آن پایدار تر باشد ، پایدارتر است.