The Way Forward: ارزیابی تأثیر پروژه رادیویی CVE "Dove White" در شمال نیجریه

آیا برنامه های رادیویی می توانند جوانان را از درگیری با افراط گرایی خشونت آمیز دور کنند؟ مطابق این تحقیق ، برنامه های رادیویی White Dove ثابت کرده است که اطلاعات مرتبطی را در پی داشته است که موجب درگیری جوانان در گروه های خشن شده است.

پروژه ای از -
نیجریه, ایجاد صلح و تحول افراط گراییوزارت امور خارجه آمریكا

سابینا بیاژه

ماموریت پروژه - برای ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت برای میلیون ها نفر از افراد تحت خدمت در شمال نیجریه ، از طریق ارائه اطلاعات و آموزش های مورد نیاز بسیار مهم از طریق رسانه های نوآورانه و فناوری مناسب و تعامل مستقیم جامعه.

"هیچ کس که ما به دنبال آنها نیستیم. اما اکنون با برنامه شما اینا مافیتا [رادیو] داریم امیدوارم و شروع به دیدن خودمان به عنوان راه حل کنیم ،یک جوان از ایالت Borno گفت که زمانی عضو بوکوحرام بود و اکنون داوطلب یک نیروی دفاع شخصی در جامعه است.

این گزارش با استفاده از یک استراتژی دقیق و چند منظوره نظارت و ارزیابی (M&E) برای ارزیابی درک مخاطب ، نظرات و تغییر رفتار در نتیجه سه برنامه سریال رادیویی White Dove. این تحقیق با هدف تمرکز بر قابل قبول بودن و تأثیر پیامهای ارائه شده طراحی شده است. نتایج تحقیق میدانی کیفی ، نظرسنجی صدای تعاملی (IVR) و یک نظرسنجی شنونده آنلاین به محققان بینش قدرتمندی در مورد تأثیر برنامه ها داد و راهنمایی هایی را برای تدوین برنامه های جدید رادیویی فراهم آورد که بطور مؤثر مخاطبان را درگیر کند و عقاید فرد را تغییر دهد. رفتارها و هنجارهای اجتماعی.

این گزارش راه حل های پیشنهادی و مسیرهای جایگزین را برای مقابله با تنش های اجتماعی ، افزایش رادیکال شدن ، نابرابری اقتصادی ، اعتیاد به مواد مخدر و سایر مضامین مشخص شده در تحقیقات سازنده EAI در اوایل سال 2017 به طور مستقیم از جوامع ارائه می دهد.

این برنامه تأثیر برنامه های رادیویی بر زندگی صدها شنونده را بیان می کند. در پایان دو هفته تحقیق و صدها مصاحبه در نه ایالت و ابوجا ، یک چیز مشخص شد: برنامه های White Dove در حال تقویت نسل جدیدی از مدل های نقش و پیام رسان های آگاه هستند که به طور جدی برای بهبود زندگی خانواده های خود تلاش می کنند ، دوستان و جوامع در شمال نیجریه به عنوان نتیجه مستقیم اطلاعات و الهاماتی که از این نمایش ها دریافت می کنند.

بررسی اجمالی سری Dove White:

  • Ina Mafita ("راه به جلو") ، یک گفتگوی CVE با محوریت جوانان ، تولید شده توسط EAI
  • الیمی ابین نما ("پیگیری دانش") یک گفتگوی با محوریت اصلاح مدرسه اسلامی ، فرزندپروری و زندگی فرزندان آلمجیری ، تهیه شده توسط EAI
  • لابارین عایشه ("داستان عایشه") ، نمایشی با داستان و چالش های دختر جوان آواره ، تولید شده توسط تئاتر جوز رپرتوری.