نیجر

د پروژو

د پرمختیا له لارې سوله I (PDevI)

څیړنې او سرچینې

په بورکینا فاسو ، چاډ او نیجر کې د ځوانانو لخوا د نوي میډیا کارولو څیړنه

د سولې لپاره غږونه: اوریدونکي د مطالعې موندنې

د پراختیا لپاره خبرو اترو ته د "بشپړ سپیکٹرم" طریقې ګټې او محدودیتونه (C4D)

ټولې څیړنې او سرچینې وګورئ